Tự động hóa trong sản xuất – hình thức nào?

Một trong những lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của công nghệ tự động hóa là sản xuất. Đối với nhiều người, tự động hóa có thể hiểu luôn là tự động hóa sản xuất. Bài viết này định nghĩa các loại tự động đưa ra các  ví dụ về các hệ...

Xem chi tiết